Polygrafický slovník:


ASCII (American Standard Code for Information Intercharge)
Digitálny textový súbor, ktorý sa používa na prenos dát. Nezahŕňa žiadne formátovanie.

Bigovanie
Tlačoviny z hrubšieho papiera, ak majú byť prehnuté, je nutné v mieste ohybu vylisovať ryhu – big, aby papier pri ohýbaní nepraskal.

Bitmapa
Označovaná tiež ako bitmapový alebo rastrový obrázok. Najčastejšie je to fotografia. Ide o obrázok zložený z jednotlivých farebných bodov (pixelov). Veľkosť je daná počtom obrazových bodov a nedá sa zväčšiť bez straty kvality. Programy pre spracovanie: Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint. Formáty súborov: tiff, psd, jpeg...

CMYK
Farebný model CMY je model, ktorý používa doplnkové farby: azúrová (Cyan), purpurová (Magenta) a žltá (Yellow). Preto, že je lacnejšie vyrobiť čierny atrament ako ho miešať pomocou týchto troch farieb, sa k nim pridáva aj samostatná čierna farba a tento model sa označuje tiež CMYK. Posledné písmeno je pôvodne odvodené od blacK, neskôr uvádzané ako Key (kľúč), teda kľúčová farba.

Crop/Cropovanie
Výrez, výsek Odstránenie nepotrebných plôch na obrázku, čo umožňuje vidieť len potrebnú časť obrázka. Obrázky možno vysekávat v programe Photoshop.

CTP
Skratka z anglického Computer to Plate – technológia pre priamy osvit tlačových dosiek laserom. Nepoužíva sa už osvit na filmy s následným kopírovaním na tlačovú dosku, ale svieti sa laserom priamo na tlačovú dosku. Je niekoľko technológií CTP dosiek (fotopolymerná, termálna, bezprocesná...), výsledkom sú ale vždy tlačové dosky pre konkrétny tlačový stroj. Výhodou tejto technológie je rýchlosť zhotovenia tlačových dosiek, presnosť, kvalita tlačeného bodu, úspora práce aj materiálu.

DCS (Desktop Color Separations)
Pozostáva z piatich samostatných súborov. Prvý súbor slúži na umiestnenie v zalamovacom programe a ostatné štyri súbory sú farebné separácie CMYK. Tento formát sa používal pri separovanom workflow pri starších typoch osvitových jednotiek. Nie je vhodný pre väčšinu v súčasnosti používaných postupov.

Denzita
Hustota farebného tónu.

Denzitometer
Nástroj na meranie denzity - hustoty.

DPI
"Dots Per Inch - počet bodov na palec - je údaj určujúci, koľko obrazových bodov (pixelov) sa vojde do dĺžky jedného palca. Jeden palec (anglicky inch) je 2,54 cm. Potrebný údaj hlavne pre kvalitu dodaných obrázkov.

Dráha papiera
Papier sa vyrába z papierovej suroviny, ktorá sa skladá z vlákien. Tieto vlákna sú pri výrobe papiera prevažne v smere dráhy papiera. Podľa toho, ako sú hárky posekané z pásu, sú vlákna súbežné s dlhšou alebo kratšou stranou papiera. Pre popis smeru vkladania hárku papiera sa používa výraz úzka dráha a široká dráha. Ak sú vlákna súbežné s dlhšou stranou papiera ide o širokú dráhu papiera ak s kratšou stranou tak ide o úzku dráhu. Bežne je smer vkladania na balení papiera označený šípkou.
polygraf1.jpg, 9,4kB
Smer vkladania papiera je dôležitý tak pre tlač a aj pre ďalšie spracovávanie ako je skladanie, drážkovanie, lepenie aj "lámanie" papiera, pretože ak je dráha papiera súbežná s miestom kde sa papier láme, môže dôjsť na pokrytej ploche k pukaniu farby (vytvoria sa nepekné biele ryhy).

ECF (Elementally Chlorine Free)
Metóda výroby buničiny bez použitia chlóru ako bieliaceho činidla.

EPS (Encapsulated PostScript)
sú väčšinou vektorové grafické súbory, ale môžu obsahovať aj bitmapové obrázky. Zvyčajne sú vytvorené v ilustračnom programe. Výsledný vektorový súbor možno použiť na výstup v ľubovoľnom rozlíšení a veľkosti, kvalita výtlačku závisí jedine od rozlíšenia výstupného zariadenia. Nemožno ich však správne vytlačiť na tlačiarňach, ktoré nepodporujú jazyk PostScript.

Falcovanie
Skladanie vytlačených hárkov na požadovaný rozmer.

Farebnosť
Počet farieb na jednej a druhej strane materiálu, napr. 4/1 znamená štvorfarebnú (plnofarebnú, väčšinou CMYK) potlač tlačového hárka z jednej strany a jednofarebnú (väčšinou čiernou, ale môže byť aj ľubovoľná direktná farba z PANTONE škály) potlač tlačového hárka z druhej strany.
V ofsetovej tlači sa používa tlač štyroch farieb – CMYK. Pred lomítkom je počet farieb na prednej strane listu, za lomítkom je počet farieb na zadnej strane listu.
Príklady:
4/4 - plnofarebná tlač z oboch strán.
4/0 - plnofarebná tlač z jednej strany, druhá ostáva čistá.
1/1 - jednofarebná tlač z oboch strán. Väčšinou čiernou farbou, ale môže byť aj iná.
1/0 – jednofarebná potlač z jednej strany, druhá ostáva nepotlačená.
5/4 – prvá farba plnofarebná potlač s pridanou jednou priamou farbou, druhá strana plnofarebná potlač.
3/0 - prvá strana potlačená tromi farbami, druhá je čistá a nepotlačená.
2/2 – dvojfarebná tlač z oboch strán. Je samozrejme nutné definovať, o aké farby ide.

Formát
Rozmer výtlačku vyjadrovaný udaním šírky x výšky, štandardné formáty sú členené nasledovne: A - formáty B - formáty C - formáty (obálky)
polygraf2.jpg, 122kB

FTP (File Transfer Protocol)
Komunikačný protokol na prenost veľkého množstva dát medzi vzdialenými miestami buď pomocou webového prehliadača, ale bo pomocou Špeciálneho softvéru (tzv. FTP klient) na rozdiel od HTTP (Hypertext Transfer Protocol), ktorý slúži na prenos obsahu webovských stránok.

Gramáž
Je to plošná hmotnosť 1 m2 papiera (od 8-149 g/m2), kartónu (nad 150 g/m2) alebo lepenky (nad 230 g/m2 pri menšom počte vrstiev alebo nad 400 g/m2 pri väčšom počte vrstiev) vyjadrená v g/m2.

Grayscale
Odtiene, stupne sivej farby.

Hárkový tlačový stroj
Tlačový stroj, v ktorom je tlačová platňa upnutá na tlačový valec a potláčajú sa hárky papiera. Opak kotúčového tlačového stroja.

Chrbát
Šírka knižného bloku v mieste spojenia dvoch jednotlivých plôch, môže byť rovný alebo zaoblený.

ICC (International Color Consortium)
Medzinárodné konzorcium pre farbu Medzinárodne uznávaná a akceptovaná metóda na dosiahnutie jednotnej správy farieb počas predtlačovej prípravy i počas tlače.
Skenery, monitory, nátlačkovacie zariadenia a tlačové stroje sa môžu kalibrovať podľa nezávislého štandardu ICC.

ICC profil
Farebný profil – ICC (International Color Consortium) charakterizuje farebný rozsah farieb a vlastnosti reprodukčného zariadenia či média. V DTP a príprave k tlači sa používa hlavne prevod z RGB do CMYK a zaistenie farebnej zhody pri tlači, nátlačku...
ICC profily sa tiež používajú na kalibráciu monitoru, nátlačovej tlačiarne, scaneru, tlačového stroja, definície vlastností nátlačového papiera.

Impozícia
Správna pozícia textu, obrázku, potlače na produkte

Kapitálky
Ozdobná textilná lemovka nalepená na okraje knižného bloku, zakrývajúca dutinu medzi chrbtom knižného bloku a doskami.

Kašírovanie
Plošné lepenie dvoch alebo viacerých listov papiera, na seba strojom alebo ručne (aj kartóny a lepenky).

Kerning
Optické vyrovnávanie medzier medzi jednotlivými písmenami sa nazýva kerning.

Knihárske spracovanie
Na výrobu realizovaných tlačovín sa využívajú rôzne druhy väzieb. K zhotovovaniu tlačovín sa využívajú aj rôzne ďalšie knihárske operácie ako:
- Knižné väzby
- Špirálové väzby
- Hrebeňové väzby

Knižná doska
Vonkajší obal knižného bloku zhotovený z prírezov a chrbta: dosky sa poťahujú papierom, plátnom, kožou alebo iným materiálom.

Knižná väzba
Spojenie knižného bloku s knižnými doskami alebo s obálkou. Poznáme mäkké väzby (V1, V2, V3, V4), polotuhé väzby (V5, V6) a tvrdé väzby (V7, V8a, V8b, V8c a V9)

Knižná zložka
Poskladané vytlačené hárky papiera.

Knižný blok
Zošité alebo zlepené knižné zložky (zložené hárky orezané alebo neorezané) olepené prednou a zadnou predsádkou, bez dosiek.

Korektúra
Vyznačovanie opráv, chýb (napr. v texte)

Lacetka
Záložková stužka, tenká farebná stužka prilepená k hornému okraju chrbta knižného bloku slúžiaca k zakladaniu určitého miesta v knihe.

Lak
Povrchová úprava tlačoviny (môže byť lesklý alebo matný).

Lamino
Tenká fólia nanášaná lepidlom na papier za tepla alebo za studena, povrchová úprava tlačoviny (môže byť štruktúrovaná, lesklá alebo matná).

Leporelo
Niekoľko dielov prírezov z lepenky, spojených prúžkami plátna, polepených obojstranne obrázkami, striedavo prekladaných a orezaných na hornej i dolnej strane.

Lom
Je miesto kde sa preloží papier, vzniká pri falcovaní alebo skladaní.

LPI
Line Per Inch - počet liniek na palec - ide o hustotu rastru (mriežky), do ktorej môžu byť ukladané jednotlivé obrazové body.

Maketa
Ručne pripravený vzor, ako má výtlačok vyzerať po spracovaní, konečný výsledok.

Náhľadové PDF
PDF súbor slúžiaci na kontrolu postavenia textu a obrázku.

Náklad
Celkový počet výtlačkov.

Nátlačok
Vierohodná ukážka pred tlačou, slúži na kontrolu postavenia textu, obrázkov a farebnosti.

Obtekanie
Text zalomený okolo obrázka alebo okna, pravidelné alebo nepravidelné.

Ofsetová tlač
Nepriama tlač z plochy, pracuje na princípe kameňotlače t.j.: bezreliéfnosť povrchu tlačovej formy a využívanie vzájomnej odpudivosti určitých látok, najmä vody a mastnej tlačovej farby.

Okienkovanie
Výsek otvoru na škatuli na tovar a jej zalepenie pet fóliou.

Orezávanie
Rezanie hárkov papiera na želanú veľkosť pred tlačou alebo počas tlače; jedna z dokončovacích operádi.

Orezové značky
Tlačené orezové značky určujú orezovú veľkosť papiera (miesto, kde sa papier orezáva).

Oriezka
Farebný alebo iný (napr. zlatý) nános obvykle na hlave orezanej knihy, ktorý má ozdobný i ochranný účel.

PANTONE škála
Najpoužívanejší systém priamych farieb v ofsetovej tlači. Firma Pantone vydáva príslušné vzorníky a definície pre namiešanie jednotlivých farieb a odtieňov. Výrobcovia farieb dodávajú už namiešané farby podľa vzorníkov. Táto farba sa netlačí prostredníctvom farieb CMYK, ale používa sa už namiešaná farba, väčšinou ako piata (doplnková) k CMYK. Systém farieb Pantone umožňuje tlačiť odtiene, ktoré nie je možné vytvoriť tlačou len pomocou CMYKu, ale tiež reflexné, metalické a iné špeciálne farby a odtiene. Najpoužívanejší vzorník pre ofsetovú tlač je PANTONE solid coated na natieraný (kriedový) papier a PANTONE solid uncoated na nenatieraný (ofsetový) papier. Číslo farby má formát: PANTONE xxx C (C-coated je vždy na konci) a PANTONE xxx U (vždy U-uncoated na konci).

Papier
Základný materiál používaný pre výrobu tlačovín.

Jeho základné členenie je:
Nenatierané papiere:- bezdrevný ofset (biely, žltý) - vhodný pre tlač na hárkovom aj na rotačkovom stroji na farebné i čiernobiele publikácie - volumenový papier (biely, žltý) - vhodný pre tlač na hárkovom aj na rotačkovom stroji, doporučejem použiť len na čiernobiele publikácie - recyklovaný papier (prírodný, rôznofarebný) - vhodný pre tlač na hárkovom stroji
Natierané papiere: - jednostranne natieraný (lesklý, matný) - vhodný pred tlač na hárkovom stroji na farebné i čiernobiele publikácie, využitie je hlavne pri pohľadniciach, kde sa natieraná strana plnofarebne potláča a nenatieraná strana ostáva vhodná na popisovanie, napr. perom- obojstranne natieraný (lesklý, matný) - vhodný pre tlač na hárkovom aj na rotačkovom stroji na farebné i čiernobiele publikácie
Špeciálne papiere: samolepiace, etiketové, samoprepisové - kde už samotný názov napovedá ich využitie
Grafické natierané kartóny a lepenky: sú to viacvrstvové lepenky s bielou natieranou vrchnou vrstvou, rôznou strednou a rubovou vrstvou. Sú vhodné, podľa jednotlivých kvalít (GC1, GC2, GD2, GD3), na výrobu obalov (skladačiek), blistre a všeobecné grafické spracovanie
Knihárska lepenka: lepenka je vhodná predovšetkým na kašírovanie - knihárske spracovanie, na výrobu zakladačov, hier a rôznych reklamných pútačov a stojanov. Podľa jednotlivých kvalít sa delí na :
- ŠEDO-ŠEDÉ
- BIELO-ŠEDÉ
- BIELO-BIELE

Parciálny lak
Zvýraznenie motívu na požadovanej časti tlačoviny.

Pasovacie značky
Značky na pasovanie sútlače.

PDF (Portable document format)
V preklade „prenosný formát dokumentov“ je súborový formát vyvinutý firmou Adobe pre ukladanie dokumentov nezávisle na softvéri aj hardvéri, na ktorom vznikli. Súbor typu pdf môže obsahovať text aj obrázky, pričom tento formát zaisťuje, že sa ľubovoľný dokument zobrazuje na všetkých zariadeniach rovnako. Vytvárať dokumenty ide v Acrobate od Adobe, tak aj v ďalších programoch (často ako možnosť exportu do pdf). PDF súbory majú príponu .pdf. Pre potreby prenosu dát na tlač sa dnes používa formát PDF a to definovaná verzia podľa normy ISO 15930-1:2001 – PDF/X-1a.

Perforácia
Súvislé dierkovanie alebo presekávanie papiera prípadne iného materiálu, ktorá zaistí bezproblémové odtrhnutie jeho časti (napr. odtrhovací kupón, formuláre,..atď.).

Personalizácia
Označenie každej tlačoviny špeciálnym textom podľa databázy

Pixel
Obrazový bod, najmenší prvok rastrového zobrazovania alebo digitálneho obrazu a obsahuje informácie o intenzite a farbe svetla.

Plochý dizajn
Plochý dizajn (flat design) je grafický štýl, ktorý sa zakladá na jednoduchosti. Tento typ vizuálneho štýlu zabraňuje akejkoľvek forme abstraktných ozdobných prvkov ako sú prechody, reliéfy, tiene či objemy.
Tento typ dizajnu, ktorý bol veľmi populárny už pred niekoľkými rokmi je späť s plnou silou. Plochý dizajn je veľmi jednoduchý. Zameriava sa na farby, typografie a jednoduchšie použitie prvkov používateľského rozhrania.

POD (Print on demand)
Termín POD sa najčastejšie, ale nie výhradne, používa vo vzťahu k publikovaniu a tlači kníh. Tradičné publikovanie kníh zápasí s problémom neekonomickej tlače malých nákladov. Problém vo veľkej miere rieši digitálna tlač a špeciálne ofsetové zariadenia na malé náklady, ktoré sú vybavené vhodným zariadením na dokončovade spracovanie. V súčasnosti je možné tlačiť veľmi malé náklady (desiatky kusov), alebo dokonca aj jeden kus za prijateľnú cenu. V skutočnosti Print on demand sa uplatňuje tam, kde vydavateľ neskladuje žiadne knihy a kniha sa tlačí na základe objednávky zákazníka aj pri jednom kuse.

Poťah
Materiál na zhotovenie knižných dosiek. Použiť sa môže plátno, imitáciu kože, polaminovaný natieraný papier, BO papier atď.

Povrchová úprava
Zabezpečuje zvýšené mechanické, štrukturálne a povrchové vlastnosti výtlačku

Prebal
Je ochranný potlačený papier opatrený záložkami, ktorým sa obaľuje obálka knihy ako ochrana pred poškodením alebo znečistením

Predsádka
Je dvojlist hrubšieho papiera, ktorý v knihách s pevnou väzbou spája knižný blok a dosky. V knihe sú vždy dve predsádky - predná a zadná. V knihách s mäkkou obálkou sú knižné bloky do obálky vlepované priamo, bez použitia predsádok.

Raster
Mriežka, určuje spôsob zobrazenia detailov. Raster môže byť klasický alebo stochastický.

Ražba
Vtláčanie textu alebo kresby tlakom. Môže byť reliéfna (slepotlač) alebo ražba fóliou za tepla (fólia môže byť rôznofarebná), prípadne môže byť aj spojenie oboch

Retuš
Ručné, mechanické alebo fotomechanické korekcie- opravy, ktorými sa na predlohe odstraňujú nedostatky a chyby, aby sa zdokonalila výsledná reprodukcia

RGB
Farebný priestor, ktorý zlučuje 3 základné farby - Red-R, Green-G a Blue-B. Miešaním týchto farieb vzniká biela farba.

RIP (Raste Image Processor)
Program, ktorý spracováva vstupné dáta do presnej podoby podľa parametrov výstupného zariadenia (vytvára presný tlačový raster). Umožňuje (okrem iného) rozšírené nastavenia parametrov výstupu a kalibráciu výstupného zariadenia.

Rozsah
Počet strán tlačoviny.

Sieťotlač
Namiesto tlačovej platni alebo valca je šablóna fotograficky pripravená na siete. Tradičný hodváb je nahradený nylonovým sitom. Tlačová farba sa pretláča na papier alebo iný materiál cez sito. Sieťotlačou je možné reprodukovať hrubý raster. Potlačený materiál je určený na pozorovanie z diaľky, napríklad billboardy, plagáty alebo sa tlačí na materiály, ktoré potrebujú hrubý nános farby (napr. textílie).

Slepecké písmo
Braillov písmo, sústava znakov pre slepcov, ktorá je vytvorená z vypuklých bodiek rovnomerne vzdialených a usporiadaných do rôznych pravidelných skupín.

Snap-out
Súbor listov lepených v lište, väčšinou v hlave na plocho oddelená perforáciou.

Spadávka
Spadávka je presah dokumentu určeného pre tlač. Spadávka sa pri knihárskom spracovaní oreže z dokumentu. Jej funkcia je znižovanie nepresností pri oreze dokumentov, ktorým presahujú časti grafiky alebo fotografií mimo okraj, brožúram a knihám, ktorým sa po zošití zarovnávajú z troch strán okraje a dokumentom určeným na vyseknutie výsekovou formou (napr. krabičky). Spadávka býva spravidla široká 3 až 5 mm a to zo všetkých strán dokumentu. Vnútorný a vonkajší okraj spadávky označujú tenké linky - orezové značky. e přesah grafiky přes okraj dokumentu, který. Velikost dokumentu včetně spadávky se označuje se jako BleedBox.

Šitie
Spájanie knižných zložiek alebo jednotlivých listov drôtom alebo niťou.

Špirálovanie
Spájanie jednotlivých listov do kompletného bloku špirálou, zhotovenou z drôtu alebo iného materiálu

Tiráž
Blok informácii obsahujúci technické a vydavateľské údaje (často sa tirážou prenesene nazýva celá stránka s týmto informačným blokom).

Trapping
Trapping je presné napasovanie dvoch farebných objektov.

UV lak
Hrubá vrstva laku, ktorá zvýrazňuje potlačený materiál (môže byť lesklý alebo matný).

Vakát
Prázdna strana kdekoľvek v knihe.

Vektor
Označovaný takisto ako vektorová grafika. Ide o grafiku zloženú z čiar, kriviek a výplní plôch. Používa sa pre logá, ilustrácie, diagramy. Programy pre spracovanie sú napríklad Adobe Illustrator, Corel Draw (tieto programy ovládajú aj rastrovú grafiku a to aj v kombinácií s vektormi). Formáty súborov sú: EPS, AI, CDR, PS...

Výseky
Výseky z papiera akéhokoľvek tvaru alebo otvoru. Využívajú sa najmä pri netradičných tvaroch tlačovín, etikiet atď.

Vývesné hárky
Odkontrolované, odsúhlasené vzorové hárky.

Výťažkovanie
Postup rozdeľovania plnofarebnej predlohy do štyroch základných farieb (CMYK) pomocou čiastkových farebných filtrov.

Zalamovanie
Usporadúvanie textu prípadne obrázkov do požadovaného formátu na stránku.

Znášanie
Ukladanie jednotlivých, zvyčajne potlačených listov alebo knižných zložiek na seba, v určenom poradí a počte, aby vytvorili celok (napr. knižný blok).


Zdroj: http://www.starion.sk/sk/graficke-studio-blog/clanky-grafika/polygraficky-slovnik-od-a-po-z

+421 917 253 908
Copyright © 2017 - All Rights Reserved By Vespo